skip to Main Content
Digitalt årsmøte 12.05.2020

Digitalt årsmøte 12.05.2020

Til medlemmer i Austevoll Idrettsklubb

Storebø, 01.04.2020

Sakliste og saksdokument for årsmøte i Austevoll Idrettsklubb 2020

Styret viser til innkalling til årsmøte av 17 Februar 2020.Årsmøtet ble utsett den 24.03.20 pga. av Coronaviruset.

Årsmøtet avholdes den 12.05.2020 kl. 18.00 – møtet blir digitalt. Meir info om gjennomføringa kjem.

Under følger sakliste for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:    Val av  dirigent

Sak 3:    Val av protokollfører

Sak 4:    Val av to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne innkallinga

Sak 6:    Godkjenne sakliste

Sak 7:    Godkjenne forretningsorden

Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

10.1 Leiar og styrehonorar i hovudlaget
Forslag om honorar til klubbens leiar på kr 15 000 for 2019
Forslag om styrehonorar for hovudlagsmedlemmane kr 800 pr styremøte.

10.2 Utmelding av særforbund -Norsk Amerikanske idrettsforbund
10.3 Utmelding av særforbund Norges Bandyforbund
10.4 Utmelding av særforbund Norges orienteringsforbund

 

Sak 11:  Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
Fastsetting av medlemskontingent
Medlemskontingent for 2020
Aktiv medlem kr 1500
Husstandmedlemskap kr 3600
Passivmedlem kr 450

Forslag frå hovudlaget på kontingent satsar frå 2021

Medlemskontingent for 2021
Aktiv medlem kr 1600 pr år
Husstand medlemskap kr 3700 pr år
Passivmedlem kr 450 pr år
All idrett/barnetrim kr 250 pr halvår

 

Treningsavgift: Årsmøtet gir gruppestyra i kvar gruppe fullmakt til å setja treningsavgift i dei forskjellige gruppene ut frå aktivitet.

 

 

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgande val:

14.1 Styre:

– leder

– nesteleder

– styremedlemmer 5 stk.

– varamedlemmer- 2stk

14.2 Kontrollutval:

– medlemmer

– varamedlem

14.3 Representantar til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

eller gi styret fullmakt til å oppnemnde representantane

14.4 Valkomité:

– leder

– medlemmer

– varamedlem

Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

val av revisorfirma ADVISOR REVISJON AS Ann-Mari M. Juvik

 

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan dagleg leiar Anne B Drønen kontaktes på 97614067/abd@aik.no eller leiar Vivian Horgen 40221441

Med vennleg helsing
styret i Austevoll Idrettsklubb

Alle sakspapira ligger tilgjengelig her: https://aik.no/austevoll-ik/arsmote/

Godkjenning av de stemmeberettigede
Under dette punktet på saklisten skal årsmøtet avklare hvor mange medlemmer med stemmerett som er til stede ved starten av årsmøtet. Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett.

 

Back To Top
×Close search
Search