skip to Main Content

Innkalling årsmøte AIK

Årsmøtet avhaldas den 12.03.2019 på Klubbhuset Austevoll Idrettsanlegg

Saker:
Sak 1: Godkjenne av de stemmeberettiga
Sak 2: Godkjenne innkallinga
Sak 3: Godkjenne sakliste
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Val av dirigent
Sak 6: Val av referent
Sak 7: Val av to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle idrettslagets rekneskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1 Leiar og styrehonorar i hovudlaget
Forslag om honorar til klubbens leier på kr 15000 for 2018
Forslag om styrehonorar for hovudlagsmedlemmane kr 800 pr møte
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Fastsetting av medlems kontingent
Medlemskontingent pr. 2019 er:
Aktiv medlem kr 1500
Familie/husstandmedlemskap kr 3600
Støttemedlem kr 450

Forslag frå hovudlaget på nye kontingent satsar frå 2019
Aktiv medlem kr 1500
Aktiv medlem ½ år kr 800
Støttemedlem kr 450
Familiemedlemskap/Husstandmedlemskap kr 3600
Idrettskule kr 250 pr halvår
Sak 12: Årsmøtet gir gruppestyra i kvar gruppe fullmakt til å fastsetja treningsavgift i dei forskjellige gruppene
aktivitet
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Forslag om endring:
Endra frå 7 styremedlemmer + leiar til 6 + leiar
Grupper med aktive medlemmer kan veljast inn i hovudstyret.

Sak 15: Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets rekneskap
val av revisorfirma ADVISOR REVISJON AS Ann-Mari M. Juvik
Sak 16: Foreta følgande val:
16.1 Styreleiar
16.2 Nestleiar
16.3 Øvrige styremedlemmer
16.4 Varamedlemmer
16.5 Kontrollkomité med minst to medlemmer
16.6 Representantar til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnemnde representantane

16.7 Leder av valkomiteen
16.8 Øvrige to medlemmer av valkomiteen
16.9 Varamedlem til valkomiteen

Heile innkallinga les du her:
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 12.03.2019

Andre dokument;
Årsmelding 2018
Årsregnskap 2018
Budsjett
NIFs lovnorm-for-idrettslag Vedtatt av Idrettsstyret 22 10 2015 (004)
Revisjonsberetning 2018

 

Back To Top
Search