skip to Main Content

Årsmøtet avhaldas den 12.05.2020 kl 18.00 på klubbhuset , Austevoll Idrettsanlegg   

Om restriksjonar i forbindelse med Coronaviruset fortsett står ved lag , blir årsmøtet halde digitalt.
Dette blir kunngjort seinast 1 veke før årsmøtet.

Under følger sakliste for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2:    Val av  dirigent
Sak 3:    Val av protokollfører
Sak 4:    Val av to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5:    Godkjenne innkallinga
Sak 6:    Godkjenne sakliste
Sak 7:    Godkjenne forretningsorden
Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1 Leiar og styrehonorar i hovudlaget
Forslag om honorar til klubbens leiar på kr 15 000 for 2019
Forslag om styrehonorar for hovudlagsmedlemmane kr 800 pr styremøte.
10.2 Utmelding av særforbund -Norsk Amerikanske idrettsforbund
10.3 Utmelding av særforbund Norges Bandyforbund
10.4 Utmelding av særforbund Norges orienteringsforbund

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
Fastsetting av medlemskontingent
Medlemskontingent for 2020
Aktiv medlem kr 1500
Husstandmedlemskap kr 3600
Passivmedlem kr 450

Forslag frå hovudlaget på kontingent satsar frå 2021
Medlemskontingent for 2021
Aktiv medlem kr 1600 pr år
Husstand medlemskap kr 3700 pr år
Passivmedlem kr 450 pr år
All idrett/barnetrim kr 250 pr halvår
Treningsavgift: Årsmøtet gir gruppestyra i kvar gruppe fullmakt til å setja treningsavgift i dei forskjellige gruppene ut frå aktivitet.

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgande val:

14.1 Styre:
– leder
– nesteleder
– styremedlemmer 5 stk.
– varamedlemmer- 2stk

14.2 Kontrollutval:
– medlemmer
– varamedlem

14.3 Representantar til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnemnde representantane

14.4 Valkomité:
– leder
– medlemmer
– varamedlem

Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap
Val av revisorfirma ADVISOR REVISJON AS Ann-Mari M. Juvik

Ved spørsmål om årsmøtet, kan dagleg leiar Anne B Drønen kontaktes på 97614067/abd@aik.no eller leiar Vivian Horgen 40221441

For å ha stemmerett må medlemer ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst éin månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslags rett. For meir informasjon om stemmerett, valbarheit, forslags rett mv., sjå idrettslagets lov § 5 til § 8.

Med vennleg helsing

Austevoll IK hovedstyret

Back To Top
×Close search
Search